ads

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Bất ngờ

1.  Đại thi hào Bàn Tải Cân, tác giả áng thơ Nôm lừng danh Trinh Tùng truyện (trong chừng mực nào đó thì Trinh Tùng truyện còn hơn cả Kiều, vì Kiều dựa trên một câu chuyện nước ngoài, trong khi Trinh Tùng truyện không dựa trên một cốt truyện có sẵn nào cả, tính originality (độc đáo, độc sáng, sáng tạo?) có lẽ là cao hơn), đã phóng bút viết nên hai câu thơ bất hủ như thế này:
“Thơ hay ở chỗ bất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét